`schlicht & er­grei­fend` Kon­zep­ti­on - Or­ga­ni­sa­ti­on - Rea­li­sa­ti­on